Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo pieredzi mūsu vietnē. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, skatiet mūsu sīkdatņu lapu šeit.

LV / EN / RU

Grozs

Summa:

0.00 €

Privatuma politika

1. Kāpēc ir nepieciešama šī Privātuma politika?

Katra persona (turpmāk tekstā - "Lietotājs"), kas apmeklē vai izmanto Tīmekļa vietni, atklāj noteiktu personas datu apjomu. Personas dati ir informācija, kas ļauj SIA Altenergo identificēt jūs kā fizisku personu, neatkarīgi no tā, vai mēs to faktiski darām. Jūs ir iespējams identificēt, tiklīdz ir iespējams izveidot tiešu vai netiešu saikni starp vienu vai vairākiem datiem un Jums kā fizisku personu. 

Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu personas datus tikai saskaņā ar VDAR un jebkādiem to aizstājošiem tiesību aktiem vai līdzīgu regulējumu saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī jebkādām normatīvajām prasībām vai prakses kodeksiem, kasreglamentē personas datu izmantošanu, glabāšanu vai nosūtīšanu. Ikviena atsauce šajā Privātuma deklarācijā uz "VDAR" ir atsauce uz 2016. gada 27. aprīļa Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ar šo Privātuma politiku ikviens Tīmekļa vietnes lietotājs tiek informēts par apstrādes darbībām, ko Altenergo SIA var veikt ar viņa personas datiem. Altenergo SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Par katru būtisku izmaiņu tiks skaidri paziņots Lietotājam. Iesakām regulāri iepazīties ar šo dokumentu.

2. Kas ir atbildīgs par personas datu apstrādi?

2.1. Pārzinis

Altenergo SIA ir atbildīgs par apstrādi un pats vai sadarbībā ar citām personām lemj par to, kādi personas dati tiek vākti, kā arī par nolūkiem un tehniskajiem un organizatoriskajiem līdzekļiem attiecībā uz šo personas datu apstrādi.

2.2. Apstrādātājs(-i)

Altenergo SIA var brīvi paļauties uz datu apstrādātājiem. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā jūsu personas datus pēc datu pārziņa pieprasījuma un tā vārdā. Apstrādātājam ir jānodrošina datu drošība un konfidencialitāte. Apstrādātājs vienmēr rīkojas saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem.

Altenergo SIA paļaujas uz šādām "apstrādātāju" kategorijām:

 • Uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši mārketinga vajadzībām;
 • uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši mitināšanas vajadzībām;
 • uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši administratīviem mērķiem;
 • uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši saziņas nolūkiem;
 • uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši statistikas vajadzībām;
 • uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši maksājumu veikšanai.

3. Uz kāda juridiskā pamata tiek apstrādāti mani dati?

Saskaņā ar VDAR mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • Pamatojoties uz ar jums noslēgtā līguma izpildi vai pēc jūsu pieprasījuma veikto pirmslīguma darbību izpildi; vai
 • Pamatojoties uz atbilstību juridiskiem vai normatīviem noteikumiem attiecībā uz līgumattiecību pārvaldību, jo īpaši rēķinu izrakstīšanu;
 • pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm sūtīt informāciju un jaunumus mūsu klientiem;
 • pamatojoties uz jūsu piekrišanu sūtīt reklāmas piedāvājumus (tiešais mārketings).

4. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Altenergo SIA apņemas vākt un apstrādāt tikai atbilstošus, atbilstošus un tikai tādus datus, kas ir nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Altenergo SIA apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, adrese, pieteikšanās dati);
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • finanšu identifikācijas dati (bankas rekvizīti);
 • elektroniskās identifikācijas dati (IP adrese, atrašanās vieta, sīkfaili);
 • personas dati (dzimums, vecums, dzimšanas datums un vieta, valstspiederība).
 • ...

Šie dati tiek apkopoti, kad reģistrējaties tīmekļa vietnē un kad izmantojat mūsu pakalpojumus. Citi personas dati var tikt vākti vēlāk, piemēram, saistībā ar mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem. Šie dati ir nepieciešami, lai sniegtu Altenergo SIA pakalpojumus. Savākto personas datu apjoms ir atkarīgs no tā, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni un kādas ir Tīmekļa vietnes funkcijas.

Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai atpazītu Lietotāju un piedāvātu Lietotājam personalizētu lietošanas pieredzi, lai atcerētos tehniskās izvēles (piemēram, valodas izvēli vai iepirkumu grozu), kā arī lai atklātu un labotu jebkādas kļūdas, kas varētu būt Mājas lapā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam skatīt mūsu paziņojumu par sīkdatnēm.

5. Kādiem nolūkiem tiek izmantoti mani personas dati?

Altenergo SIA vāc Jūsu personas datus tikai un vienīgi ar mērķi piedāvāt katram mūsu Lietotājam drošu, optimizētu un personisku mūsu Tīmekļa vietnes un piedāvāto pakalpojumu lietošanas pieredzi. Personas datu vākšana kļūst plašāka, jo Lietotājs intensīvāk izmanto mūsu Tīmekļa vietni un mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Altenergo SIA patur tiesības apturēt vai atcelt noteiktas darbības, ja personas dati ir trūkstoši, nepareizi vai nepilnīgi.

Jūsu personas datu apstrāde ir būtiska, lai nodrošinātu pareizu Tīmekļa vietnes darbību un saistīto pakalpojumu sniegšanu. Altenergo SIA apņemas apstrādāt jūsu personas datus tikai šādiem mērķiem:

 • Klientu pārvaldība: klientu administrēšana, pasūtījumu pārvaldība, piegādes, rēķinu izrakstīšana, kredītspējas pārbaude, atbalsts, sūdzību uzraudzība un biļetenu sūtīšana.
 • Strīdu pārvaldība.
 • Aizsardzība pret krāpšanu un pārkāpumiem.
 • Personalizēta tirgvedība un reklāma, ja esat tam skaidri piekritis. Šādā gadījumā jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.
 • Apmeklējot SIA  Altenergo tīmekļa vietni, daži dati tiek vākti statistikas nolūkos. Šādi dati ir nepieciešami, lai optimizētu jūsu lietošanas pieredzi. Šie dati ir šādi: IP adrese, iespējamā konsultēšanās vieta, konsultēšanās stunda un diena, kā arī lapas, kuras tiek apskatītas. Apmeklējot tīmekļa vietni, jūs nepārprotami piekrītat šādu datu vākšanai statistikas vajadzībām.

Lietotājs pats sniedz personas datus SIA Altenergo un tādējādi var veikt zināmu kontroli. Ja atsevišķi dati ir nepilnīgi vai acīmredzami nepareizi, Lietotājam ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi atlikt dažas paredzētās darbības.

6. Kas saņem jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai SIA Altenergo iekšējai lietošanai. Jūsu personas dati netiks pārdoti, nodoti tālāk vai paziņoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad esat devis mums savu skaidru iepriekšēju piekrišanu.

7. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Jūsu dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tie tiks dzēsti no mūsu datubāzes, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami izvirzīto mērķu sasniegšanai vai ja jūs likumīgi izmantosiet savas tiesības uz dzēšanu.

8. Kādas ir manas tiesības?

8.1. Jūsu personas datu likumīgas un drošas apstrādes garantija

Jūsu personas dati vienmēr tiek apstrādāti 5. punktā paskaidrotajiem likumīgajiem mērķiem. Tie tiek vākti un apstrādāti atbilstoši, atbilstoši un bez pārmērīgas apstrādes, un netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai.

8.2. Piekļuves tiesības

Ja varat pierādīt savu identitāti, jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi. Tādējādi jums ir tiesības uzzināt apstrādes nolūkus, attiecīgo datu kategorijas, saņēmēju kategorijas, kuriem dati tiek nosūtīti, kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu datu glabāšanas periodu, un tiesības, ko varat izmantot attiecībā uz saviem datiem.

8.3. Tiesības uz savu personas datu labošanu

Neprecīzus vai nepilnīgus personas datus var labot. Pirmām kārtām tas ir Lietotāja pienākums pašam veikt nepieciešamās izmaiņas savā "lietotāja zonā", taču jūs varat arī rakstveidā pieprasīt mums to izdarīt.

8.4. Tiesības uz dzēšanu (vai "tiesības tikt aizmirstam")

Jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ievērojot šādus pieņēmumus:

 • Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami paredzētajiem mērķiem;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei un apstrādei nav cita juridiska pamata;
 • Jūs esat likumīgi izmantojis savas tiesības iebilst;
 • Jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūsu dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu.

Datu dzēšana galvenokārt ir saistīta ar redzamību; iespējams, ka dzēstie dati joprojām tiek uz laiku saglabāti.

8.5. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, jo īpaši strīda gadījumā par datu precizitāti, ja dati ir nepieciešami saistībā ar tiesvedību vai laiku, kas nepieciešams Altenergo SIA, lai pārbaudītu, vai Jūs varat likumīgi izmantot savas tiesības uz dzēšanu.

8.6. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Altenergo SIA pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus, ja vien nevarēs pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par Jūsu tiesībām iebilst.

8.7. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt visus personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Pēc jūsu pieprasījuma šos datus var pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam, ja vien tas nav tehniski neiespējami.

8.8. Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, piemēram, tiešā mārketinga nolūkos.

9. Kā izmantot savas tiesības?

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, jums jānosūta rakstisks pieprasījums un personu apliecinošs dokuments ierakstītā vēstulē uz SIA Altenergo vai pa e-pastu uz adresi altenergo@altenergo.lv. Mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

10. Iespēja iesniegt sūdzību

Ja neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Altenergo SIA, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.

 

 

Kļūsti par TavaSistēma biedru!

Abonē un esi pirmais, kurš uzzina par neticamām atlaidēm, jauniem produktiem un aktualitātēm apkures, ventilācijas un kondicionēšanas pasaulē!